Loading

Նորություններ

25.09.2014

2014թ. սեպտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 188 սպառողական վարկեր` 67.538 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.09.2014

22.09.2014

2014թ. սեպտեմբերի 22-ին վերաֆինանսավորվել են 19 հիփոթեքային վարկեր 148.504 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
22.09.2014

05.09.2014

2014թ. սեպտեմբերի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 24 հիփոթեքային վարկեր 178.015 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.09.2014

25.08.2014

2014թ. օգոստոսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 34 սպառողական վարկեր` 12.553 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.08.2014