Loading

25.11.2019

2019թ. նոյեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 283 սպառողական վարկեր` 117,761 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 9-ը` 4,148 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկեր, 274-ը` 113,613 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.11.2019