Loading

News

06.08.2018

2018թ. օգոստոսի 6-ին վերաֆինանսավորվել են 33 հիփոթեքային վարկեր՝ 320,196 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
06.08.2018

25.07.2018

2018թ. հուլիսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 67 սպառողական վարկեր` 16.466 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.07.2018