Loading

Recent news

26.08.2019

2019թ. օգոստոսի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 26 սպառողական վարկեր` 10,786 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
26.08.2019

20.08.2019

2019թ. օգոստոսի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 81 հիփոթեքային վարկեր՝ 1012,233 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.08.2019
all news