Loading

News

26.08.2019

2019թ. օգոստոսի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 26 սպառողական վարկեր` 10,786 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
26.08.2019

20.08.2019

2019թ. օգոստոսի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 81 հիփոթեքային վարկեր՝ 1012,233 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.08.2019

05.08.2019

2019թ. օգոստոսի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 63 հիփոթեքային վարկեր՝719,200 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.08.2019

25.07.2019

2019թ. հուլիսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 67 սպառողական վարկեր` 17,645 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.07.2019