Loading

25.09.2019

2019թ. սեպտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 119 սպառողական վարկեր` 53,740 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 6-ը` 1,857 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկեր, 113-ը` 51,883 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.09.2019