Loading

News

20.11.2019

2019թ. նոյեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 46 հիփոթեքային վարկեր՝ 595,638 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.11.2019

05.11.2019

2019թ. նոյեմբերի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 69 հիփոթեքային վարկեր՝ 768,005 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.11.2019

25.10.2019

2019թ. հոկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 236 սպառողական վարկեր` 95,804 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.10.2019

21.10.2019

2019թ. հոկտեմբերի 21-ին վերաֆինանսավորվել են 48 հիփոթեքային վարկեր՝ 559,169 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
21.10.2019