Loading

News

07.10.2019

2019թ. հոկտեմբերի 7-ին վերաֆինանսավորվել են 57 հիփոթեքային վարկեր՝ 597,017 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
07.10.2019

25.09.2019

2019թ. սեպտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 119 սպառողական վարկեր` 53,740 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.09.2019

20.09.2019

2019թ. սեպտեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 70 հիփոթեքային վարկեր՝ 790,662 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.09.2019